Những thành tích đã đạt được: + Năm 2011 -2012 : Trường tiên tiến cấp huyện; Công đoàn xuất sắc cấp huyện. + 08 Cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 01 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. 01 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thành phố. + Năm học 2012- 2013: Trường tiên tiến cấp huyện. - 05 Cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. + Năm học 2014 - 2015: Tập thể lao động tiên tiến...