1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Tập thể cán bộ, giáo viên MN Hoa Lâm - Hội thi Chúng cháu vui khỏe Tập thể CB, GV MN Hoa Lâm - Lễ Bế giảng năm học 2015-2016 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 45. +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 29 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 10 giáo viên. Chiếm 34,5 % Tốt nghiệp Cao Đẳng: 5 giáo viên....